Regeringens tredje krispaket, 25 mars 2020

för ytterligare information se https://www.regeringen.se/

 

Tillfällig sänkning av sociala avgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. I och med förslaget kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift, 10,21 % på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad. För företag med  30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad.

 

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

 

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

 

Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Statlig låneakut för små och medelstora företag

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.